•  
  • +1 201 686 7115

מילון מונחי נדל”ן

מילון מונחי נדל

חשוב ביותר להכיר ולהבין את המונחים הבסיסיים ביותר בנדל”ן ולהלן העיקריים:

קרקע – איננו מושג נדל”ני נפוץ, פירושו בעצם – אדמה – למעשה מדובר על שטח ללא הגדרת גבולות כלשהם.

מגרש – מונח המופיע בחוק התכנון והבניה ופרושו – “יחידת קרקע שנקבעה בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה…….בין אם מותרת בה בניה בין אם לאו.”  למעשה מדובר כבר על קרקע  עם גבולות מוגדרים וברורים, עליו כנראה ניתן יהיה לבנות בנין כלשהו – למרות שאין זה ודאי.

מקרקעין  – בחוק המקרקעין, התשכ”ט – 1969 פרושו קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה.  כלומר מקרקעין זה לא רק האדמה, אלא כל מה שעליה בחיבור של קבע. חוק מס שבח מקרקעין והפסיקה הנלווית אליו מאמץ הגדרה זו, אך מוסיף עליה תוספות אחדות כגון: שמדובר ב”קרקע בישראל, לרבות בתים ובנינים ודברים אחרים, המחוברים לקרקע חיבור של קבע”.  המטרה בהגדרה שבחוק מס שבח מקרקעין היא לאפשר חיוב במס על כל מכירה של מקרקעין וכל המחובר אליהם כחלק מן המקרקעין.

זכות במקרקעין – מגדיר בעצם את היחס והקשר המשפטי בין המקרקעין לבין המחזיק בזכות. אנו מבחינים בין שתי זכויות בסיסיות:

בעלות – “הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עיסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם”.

שכירות – “שכירות במקרקעין היא הזכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות”. שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא “חכירה”, שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנה תיקרא “חכירה לדורות”.