•  
  • +1 201 686 7115

בית משותף – מונחים

בית משותף - מונחים

בית משותף – מונחים

צו בתים משותפים – צו הנחתם על ידי המפקח על הבתים המשותפים והמורה על רישום בית משותף בפנקס הבתים הרשומים. ניתן כאמור על ידי המפקח על הבתים המשותפים, לבקשת בעלי דירות בבניין ששטח הרצפה של דירותיהם מהווה יותר ממחצית שטח הרצפה של כלל הדירות בבניין. כשמדובר בדירה המוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות, צריך שהבקשה תוגש על ידי המחכיר.

בצו הרישום מפורטים מספרי הדירות, שטח כל אחת ואחת, באיזו קומה נמצאת כל אחת מהן, שם בעליה וכו’, כפי שירשמו בפנקס בתים משותפים.

המפקח רשאי, על פי בקשת בעל הדירה, או בעל זכות בדירה, לתקן צו רישום בפנקס הבתים המשותפים, ובלבד שנתן הודעה מוקדמת והזדמנות לכל הנוגעים בדבר כלומר שאר בעלי הדירות והרשות המקומית, לטעון את טענותיו כנגד תיקון הרישום.

תקנון בית משותף – על פי חוק המקרקעין ינוהל בית משותף על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף.

בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות הוראותיו , ברוב של בעלי הדירות המייצגים לפחות שני – שלישים של הרכוש המשותף הצמוד לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות, או להטיל עליהם חובות, או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק, שלא בהסכמתם. אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, אלא בהסכמת כל בעלי הדירות. התקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר שנרשם התקנון. אדם המוכר דירה בבית משותף, או בבית שמיועד להירשם כבית משותף, ואשר התקנון שחל על בית זה ( או שבדעתו להחיל על הבית ) מבטל, או משנה הוראה בתקנון התקף, חייב לכלול פרטים על אותו עניין במפרט או לצרף אותם לחוזה המכר אם מדובר:

1.בהוצאת חלק מהרכוש המשותף.

2.בשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.

3.בשיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף.

4.בסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף.

5.בכל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו כמפורט בחוק.